Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
1. Ông Tạ Thiên Long
Email: tathienlong@nasco.vn
Chủ tịch
2. Ông Vũ Đình Thủy
Email: vudinhthuy@vietnamairlines.com
Ủy viên
3. Bà Hà Thị Thu Nga
Email: ngaha@vietnamairlines.com
Ủy viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Quân
Email: nguyenmanhquan@nasco.vn
Ủy viên
   
THƯ KÝ CÔNG TY  
1. Ông Ngô Thế Anh
Email: anhnt.ns@nasco.vn
Trưởng ban
   
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
1. Bà Nguyễn Thị Thiên Kim
Email: kimntt@vietnamairlines.com
Trưởng ban
2. Bà Trần Kim Oanh
Email: oanhtran@vietnamairlines.com
Thành viên
3. Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi
Email: tuointt.dv@nasco.vn
Thành viên
   
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY  
1. Ông Nguyễn Mạnh Quân
Email: nguyenmanhquan@nasco.vn
Ủy viên HĐQT
Tổng Giám đốc
2. Ông Đặng Huy Khôi
Email: danghuykhoi@nasco.vn
Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Xuân Cương
Email: tranxuancuong@nasco.vn
Phó Tổng Giám đốc